en pl Login Sign up

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższe postanowienia stanowią regulamin (dalej: „Regulamin”), w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”).
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez 22bit OÜ w ramach serwisu 22bit.io (dalej: „Serwis") jak również zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 3. System teleinformatyczny 22bit OÜ obejmuje zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 4. W systemie gromadzone są dane osobowe użytkowników a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Świadczenie przez 22bit OÜ usług drogą elektroniczną polega na zapewnieniu możliwości kojarzenia Użytkowników z odpowiednimi ofertami w ramach serwisu 22bit.io.
 6. Świadczenie Usługi następuje na rzecz:
  1. osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie ani częściowo);
  2. innych podmiotów posiadających zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów, które zaakceptowały Regulamin i zawarły Umowę o świadczenie Usługi (dalej: „Użytkownik”).
 7. 22bit.io zgodnie z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez 22bit.io do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik określone zostały w Polityce Prywatności zamieszczonej pod adresem 22bit.io/privacy-policy
 8. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą dokonania przez Użytkownika transakcji sprzedaży i/lub kupna w Serwisie i/lub zarejestrowania konta w Serwisie.

§ 2 RODZAJE I ZAKRES USŁUGI OBJĘTEJ REGULAMINEM

 1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest urządzenie z dostępem do sieci Internet, obsługujące przeglądarkę internetową (np. Mozilla, Opera, Chrome, Brave, Safari, Internet Explorer) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi Java Script oraz Cookies.
 2. Moment uwidocznienia transakcji w panelu konta Użytkownika jest momentem zawarcia między Użytkownikami umowy sprzedaży Kryptowaluty. Każdorazowa cena wskazana w ofercie kupna lub sprzedaży Kryptowaluty jest ceną pochodzącą od Serwisu, a decyzja o wprowadzeniu do Serwisu oferty zawarcia transakcji stanowi wyłącznie przejaw woli użytkownika Serwisu. Serwis nie gwarantuje i nigdy nie gwarantował zysku na zmianie różnicy kursowej Kryptowaluty.
 3. Przelewy wychodzące wymagają podania imienia i nazwiska, numeru konta oraz adresu posiadacza rachunku jak również tytułu przelewu, a w przypadku przelewów międzynarodowych numeru SWIFT, w przeciwnym razie nie będą realizowane.
 4. Aktualizacja przelewów przychodzących walutowych odbywa się tylko w dni robocze (tj. Za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) - dwa razy dziennie.
 5. Wypłaty walutowe realizowane są w dni robocze (tj. za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy), co najmniej dwa razy dziennie. Wypłaty są zlecane do realizacji w terminie do 2 dni roboczych od daty wydania dyspozycji wypłaty.
 6. Wartość pojedynczej transakcji kupna i nie może być niższa niż 0.01 PLN oraz wyższa niż 1000000 PLN w przypadku Użytkownika zweryfikowanego lub równowartości tej kwoty w kryptowalucie w dniu transakcji. Transakcje o niżej wartości nie będą realizowane.
 7. Opłata za świadczoną Usługę (korzystanie z Serwisu) pobierana jest automatycznie z konta Użytkownika w chwili rejestracji danej transakcji.
 8. Kryptowaluta nie stanowi instrumentu finansowego ani elektronicznego instrumentu płatniczego w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Serwis nie prowadzi działalności podlegającej regulacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r., Dz.U. Nr 183, poz. 1538, tj. z dnia 8 października 2010 r., Dz.U. Nr 211, poz. 1384).
 9. Korzystanie z Usług odbywa się poprzez zalogowanie do Serwisu przez witrynę 22bit.io Korzystanie z Serwisu przy pomocy zewnętrznych aplikacji, nakładek lub wtyczek jest dokonywane na wyłączne ryzyko Użytkownika, za które 22bit OÜ nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Serwis korzysta z technologii oprogramowania w dostępnej architekturze client-server. Klient danej kryptowaluty jest opensource-ową multiplatformową aplikacją komunikującą się z daną siecią poprzez sieć Internet. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie klienta danej kryptowaluty.
 11. Moment uwidocznienia transakcji w saldzie konta Użytkownika jest momentem zawarcia między Użytkownikami umowy sprzedaży kryptowaluty. Każdorazowa cena wskazana w ofercie kupna albo sprzedaży kryptowaluty jest ceną pochodzącą od Użytkownika, a decyzja o wprowadzeniu do Serwisu oferty zawarcia transakcji stanowi wyłącznie przejaw woli użytkownika Serwisu. Serwis nie gwarantuje i nigdy nie gwarantował zysku na zmianie różnicy kursowej kryptowaluty.
 12. 22bit OÜ nie gwarantuje, iż spis ofert zakupu lub sprzedaży kryptowalut (orderbook) wyświetlany w oknie przeglądarki internetowej Użytkownika odzwierciedla przez cały czas jego realne pozycje i wartości. Na wyświetlanie aktualnego kursu czy wartości ofert zakupu lub sprzedaży ma wpływ m.in. wydajność przeglądarki, a także szybkość i stabilność Internetu.

§ 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usługi.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł, kont e-mail oraz danych potrzebnych do logowania w Serwisie, w szczególności nieudostępniania ich osobom trzecim.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet.
  2. korzystania z Usługi w sposób nienaruszający praw 22bit.io lub osób trzecich.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usługi jakichkolwiek działań bezprawnych.
 5. 22bit OÜ informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez bitbay.net do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik określone zostały w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie Serwisu w zakładce „Polityka Prywatności”.
 6. Świadczenie Usługi odbywa się odpłatnie. Szczegółowe zasady pobierania opłat zostały wskazane w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu, znajdujący się na stronie Serwisu w zakładce „Tabela Opłat i Prowizji”. 22bit OÜ może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia Użytkownikowi Usługi w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia (czasowo do wyjaśnienia) lub istotnego naruszenia przez Użytkownika prawa, Regulaminu.
 7. Trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi może powodować usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego 22bit.io, chyba że:
  1. przepisy prawa stanową inaczej, lub
  2. usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego 22bit.io nie jest możliwe z uwagi na charakter Usługi
 8. Czasowe zaprzestanie świadczenia Usługi powoduje ograniczenie Użytkownika w korzystaniu z Usługi.
 9. W celu zabezpieczenia zgromadzonych środków pieniężnych jak i Kryptowalut Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), 22bit.io korzysta z zabezpieczeń opisanych w zakładce Bezpieczeństwo.
 10. 22bit OÜ przestrzega europejskiego i krajowego prawa dotyczącego AML/CFT to jest regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania organizacji terrorystycznych, w szczególności ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 1216, tekst jednolity z dnia 24 lutego 2014 r., Dz.U. z 2014 r., poz. 455).
 11. W związku z odpowiednim stosowaniem ustawy o której mowa w ust.12, 22bit.io prowadzi rejestr transakcji o wartości 15.000,00 EUR lub równowartość tej kwoty liczoną według kursu średniego ogłoszonego przez NBP w dniu transakcji dokonywanych za pośrednictwem Serwisu .
 12. W przypadku skierowania do 22bit.io przez jakikolwiek organ państwowy Rzeczypospolitej Polskiej (Unii Europejskiej lub jakąkolwiek inną instytucję powołaną do życia na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska) jakiegokolwiek orzeczenia, z którego wynika obowiązek zatrzymania lub przekazania na rachunek depozytowy w/w instytucji środków pieniężnych lub BTC Użytkownika konto tego Użytkownika może zostać zawieszone, a zgromadzone na nim środki mogą zostać przesłane na wspomniany wcześniej rachunek depozytowy lub ich wypłata może zostać zablokowana na czas istnienia w obrocie w/w orzeczenia.
 13. W celu spełnienia wymagań AML/CFT Użytkownik jest zobowiązany do umieszczania odpowiedniego tytułu przelewu dla wpłat środków pieniężnych oraz dewiz umożliwiających zakup krypotowaluty. W przypadku braku wymaganego tytułu przelewu przekazane środki finansowe zostaną zwrócone na koszt i ryzyko Użytkownika na rachunek bankowy, z którego konto zostało zasilone.
 14. Jeżeli środki pieniężne, wyrażone w walutach FIAT, otrzymane od klienta na konto firmy 22bit OÜ są mniejsze aniżeli deklarowane przy zakupie, wtedy firma zastrzega sobie możliwość przeliczenia kursu transakcji po cenie na moment wpływu środków.
 15. Jeżeli przelew środków fiat ze strony klienta kantoru trwa dłużej aniżeli 3 dni, wtedy firma 22bit OÜ zastrzega sobie odstąpienie od umowy.
 16. Zlecając wypłatę środków za pośrednictwem przelewu bankowego Użytkownik ma obowiązek wskazać jako odbiorcę swój rachunek bankowy, z którego wcześniej dokonał jakiekolwiek zasilenie Konta.
 17. Jeżeli przelew kryptowalut ze strony klienta na portfel firmy 22bit OÜ trwa dłużej aniżeli godzinę lub cena kryptowalut w tym czasie uległa zmianie, firma 22bit OÜ zastrzega sobie możliwość przeliczenia ceny krypotwaluty po kursie z chwili wpływu środków do portfela firmowego.

§ 4 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

 1. Świadczenie Usługi wymaga rejestracji przez Użytkownika.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą kliknięcia przycisku „Załóż konto” w procesie rejestracji konta w Serwisie (dalej: „Rejestracja konta”).
 3. Rejestracja konta w Serwisie jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Do dokonania rejestracji wymagane jest podanie określonych danych, w tym za zgodą Użytkownika, danych osobowych.
 5. Po dokonaniu rejestracji, w celu korzystania z Usługi, Użytkownikowi przydzielane jest indywidualne oznaczenie (Konto).
 6. Użytkownik zachowuje dostęp do Usługi za pomocą domeny 22bit.io.
 7. Umowa o świadczenie Usługi zostaje rozwiązana:
  1. na żądanie Użytkownika,
  2. przez 22bit.io, w przypadkach wskazanych w Regulaminie
 8. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi może powodować usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego 22bit.io, chyba że przepisy prawa stanową inaczej, lub usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego 22bit.io nie jest możliwe z uwagi na charakter Usługi.

§ 5 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych i przetwarzanych przez 22bit OÜ , jak również regulacje dotyczące Polityki Prywatności umieszczone w Serwisie w zakładce „Polityka prywatności” stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu prawidłowego wykonania Umowy.
 3. Administrator może wskazać inny cel przetwarzania, jednak w takim przypadku konieczne jest uzyskanie zgody Użytkownika na przetwarzanie (zgodnie z zapisami art. 7 Rozporządzenia) oraz wypełnienie w stosunku do użytkownika obowiązku informacyjnego (zgodnego z art. 11 ww. Rozporządzenia).
 4. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz żądania ich zmiany lub uzupełnienia.
 5. Administrator jest zobowiązany do ochrony danych osobowych użytkowników serwisu.
 6. Przekazanie danych innym podmiotom, może nastąpić jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika, lub na podstawie przepisów prawa, lub na żądanie odpowiednich organów administracyjnych, które Administrator ma obowiązek wykonać, lub w celach niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane w Serwisie 22bit.io po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła, jak również w przypadku niezalogowania się do Serwisu 22bit.io.
 2. Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności 22bit.io, związanej ze świadczeniem Usługi, w zakresie, w którym z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu.
 3. 22bit.io ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.
 4. 22bit.io nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych wobec Użytkownika przez innych Użytkowników.
 5. 22bit.io nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. usunięcie danych wprowadzanych przez Użytkowników do systemu teleinformatycznego 22bit.io z systemów teleinformatycznych pozostających poza kontrolą 22bit.io,
  2. następstwa udostępnienia przez Użytkowników osobom trzecim loginu i hasła,
  3. za błędne wprowadzenie przez użytkownika danych do wpłaty lub wypłaty środków - w przypadku konieczności anulowania operacji klient zostanie obciążony kosztem prowizji bankowej lub operatora usługi.
 6. Regulamin stosuje się z uwzględnieniem praw Użytkowników, wynikających z ustaw konsumenckich.
 7. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik oświadcza, iż:
  1. znane jest mu ryzyko inwestowania w kryptowaluty i jest świadomy, iż jednym z elementów tegoż ryzyka jest możliwość utraty wszystkich zainwestowanych środków finansowych w wyniku zmian w kursach kryptowalut;
  2. jest świadomy, iż podstawowym zagrożeniem każdego Użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość przejęcia kontroli nad urządzeniem Użytkownika lub w inny sposób pozyskanie danych przez osoby trzecie w celu przejęcia konta Użytkownika w Serwisie, skutkiem czego może nastąpić kradzież środków finansowych Użytkownika;
  za wyżej opisane zdarzenia wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik i z tego tytułu nie może wysuwać żadnych roszczeń w stosunku do 22bit OÜ .

§ 7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. 22bit.io przysługują prawa do utworów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), oznaczeń i znaków towarowych udostępnianych w Serwisie, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.
 2. Utwory, oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu świadczenia Usługi korzystają z ochrony przewidzianej przepisami prawa.
 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z utworów w ramach przewidzianego przepisami prawa dozwolonego użytku prywatnego.
 4. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.

§8 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 • Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi mogą być składane z tytułu:
  1. niewykonania Usługi, lub
  2. nienależytego wykonania Usługi.
 • Reklamacja wymaga:
  1. formy pisemnej
  2. formy elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail : [email protected]
 • Reklamacja powinna zawierać:
  1. nazwę (login) pod jakim Użytkownik występuje w Serwisie,
  2. numer transakcji w sprawię której Użytkownik chcę wnieść reklamację.
  3. przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację.
 • Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 15 (piętnastu) dni. W uzasadnionych przypadkach, 22bit.io może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe 15 (piętnaście) dni, o czym osoba składająca reklamację zostani poinformowana.
 • Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.
 • § 9 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI

  1. W przypadku powzięcia przez 22bit OÜ uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, w szczególności podejrzenia, iż środki pieniężne lub BTC/LTC/ETH będące przedmiotem transakcji pochodzą z przestępstwa, 22bit OÜ może samodzielnie dokonać pełnej weryfikacji Użytkownika dokonującego transakcji, w stosunku do której powzięto uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa.
  2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1 polegać może w szczególności na przesłaniu przez Użytkownika skanu dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu, a jeżeli okaże się to niewystarczające, także innego dokumentu zawierającego dane Użytkownika.
  3. Dane Użytkownika, podane podczas procesu rejestracji i weryfikacji muszą być tożsame z danymi właściciela rachunku bankowego, z którego Użytkownik dokonuje zasilenia konta.
  4. Jeżeli po dokonaniu weryfikacji Użytkownika, o której mowa w ust. 1, wątpliwości co do pochodzenia środków pieniężnych lub BTC/LTC/ETH będących przedmiotem transakcji nie zostaną usunięte, nie dojdzie do ustalenia tożsamości Użytkownika, albo nadal zachodzić będzie wątpliwość czy oświadczenie woli składane przez Użytkownika w zakresie dokonania transakcji nie jest obarczone wadą, 22bit OÜ odmówi przeprowadzenia transakcji.
  5. W przypadku powzięcia przez 22bit.io uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, w szczególności podejrzenia, iż środki pieniężne lub BTC/LTC/ETH będące przedmiotem transakcji pochodzą z przestępstwa, 22bit.io ma prawo zawiesić realizację transakcji – odmówi przyjęcia i przekazania jakichkolwiek środków pieniężnych lub BTC/LTC/ETH, do czasu usunięcia wątpliwości w drodze weryfikacji Użytkownika o której mowa w ust. 1 lub prawomocnego rozstrzygnięcia tych wątpliwości przez powołane do tego organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
  6. Jeżeli w przypadku o którym mowa w ust. 1 doszło do przyjęcia przez 22bit.io jakichkolwiek środków pieniężnych lub BTC/LTC/ETH, 22bit.io może zablokować realizację transakcji poprzez zdeponowanie środków pieniężnych lub BTC/LTC/ETH, na rachunku depozytowym 22bit.io lub w depozycie sądowym do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia, kto jest ich właścicielem przez powołane do tego organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
  7. Na uzasadniony wniosek banku lub innej instytucji finansowej, w przypadku powzięcia przez nie podejrzenia co do możliwości popełnienia przestępstwa, 22bit.io może zablokować realizację transakcji poprzez zdeponowanie środków pieniężnych lub BTC/LTC/ETH, na rachunku depozytowym 22bit.io lub w depozycie sądowym do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia, kto jest ich właścicielem.
  8. W przypadku gdy 22bit.io w sposób niebudzący wątpliwości sam ustali kto jest właścicielem środków pieniężnych lub BTC/LTC/ETH, samodzielnie wyda dyspozycję zwrotu tych środków właścicielowi.
  9. W przypadku zawieszenia lub zablokowania transakcji 22bit.io poinformuje niezwłocznie o tym fakcie stronę transakcji.
  10. W przypadku skierowania do 22bit OÜ przez jakikolwiek organ państwowy Rzeczypospolitej Polskiej (Unii Europejskiej lub jakąkolwiek inną instytucję powołaną do życia na podstawieumowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska) jakiegokolwiek orzeczenia, z którego wynika obowiązek zatrzymania lub przekazania na rachunek depozytowy w/w instytucji środków pieniężnych lub BTC/LTC/ETH Użytkownika konto tego Użytkownika może zostać zawieszone, a środki mogą zostać przesłane na wspomniany wcześniej rachunek depozytowy lub ich wypłata może zostać zablokowana na czas istnienia w obrocie w/w orzeczenia. Takie same konsekwencje rodzi zablokowanie rachunku bankowego, na którym deponowane są środki 22bit.io na podstawie jakiegokolwiek aktu pochodzącego od w/w organu lub instytucji. W takim wypadku 22bit.io powiadomi Użytkownika o przyczynie zablokowania dostępu jego środków w terminie 7 dni od dnia ich zablokowania. 22bit OÜ na wyraźne żądanie odpowiednich organów lub urzędów oraz po przedstawieniu odpowiednich wymaganych dokumentów, ma prawo udostępnić opisanym wyżej instytucjom dane Użytkownika.
  11. W przypadku powzięcia przez 22bit.io uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym mowa w § 1 22bit OÜ , zawiadomi organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości o powziętym podejrzeniu. Zawiadomienie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym czyni zadość obowiązkowi wynikającemu z art. 304 §1 k.p.k., i jest dokonywane niezależnie od innych czynności podejmowanych samodzielnie przez 22bit OÜ
  12. W razie potrzeby, bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika, 22bit.io przekaże organom, o którym mowa w ust. 1 posiadane przez siebie dane w zakresie tożsamości Użytkownika, zarówno wskazane przez samego Użytkownika jak i pozyskane w procedurze weryfikacji o której mowa w ust. 1. braki w tym zakresie.

  §10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
  2. Do oceny praw i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo estońskie.